Privacy statement

25 mei 2018

Verantwoordelijke

EuroSystems Automatisering B.V.  is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat EuroSystems beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. EuroSystems is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

EuroSystems verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. EuroSystems gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als u ons contactformulier gebruikt. EuroSystems gebruikt uw naam, en e-mailadres om nieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor aanmeldt.

Grondslag van de verwerking

EuroSystems moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, sub a, van de AVG). EuroSystems kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Daarom vragen we als u een contactformulier invult expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht EuroSystems om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

EuroSystems bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).EuroSystems bewaart uw gegevens een redelijke termijn. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen over uw verzoek.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens EuroSystems van u  verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. EuroSystems behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die EuroSystems van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

EuroSystems Automatisering B.V.
Postbus 1213
3430 BE Nieuwegein

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons cookie statement en privacy statement te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons cookie statement en privacy statement op deze website.
 

.


Privacy- en cookie verklaring